Certifikáty francouzského ministerstva školství DELF a DALF


Státní diplomy francouzského ministerstva státního školství Delf a Dalf jsou pod záštitou kulturního poradce a spadají pod oddělení jazykové a výchovné spolupráce, obzvlášť pak pod Francouzský institut a síť francouzské aliance. V České republice je možné skládat zkoušky DELF/DALF v Praze i v regionech (České Budějovice, Plzeň, Brno, Olomouc, Zlín, Liberec, Pardubice).

Držitelé diplomu DALF jsou zproštěni vstupních jazykových testů na francouzských univerzitách. Tento diplom je požadován ve vysokém školství v zemích, patřících k Frankofonii a/nebo na katedrách částečně frankofonních univerzit. Diplomy DELF 1. a 2. stupně stejně jako DALF jsou uznávány veřejnou správou v České republice, vetšinou univerzit a řadou soukromých podniků, je možné si diplomy rovněž nechat uznat v rámci tzv. ECTS (transfer kreditních jednotek - program EU k podpoře mobility studujících a odborníků).

Kde je možné se registrovat na zkoušky DELF a DALF?

Francouzský institut v Praze
Francouzská aliance v Brně
Francouzská aliance v Ostravě
Francouzská aliance v Plzni
Francouzská aliance v Liberci
Francouzská aliance v Pardubicích
Francouzsko-český klub ve Zlíně
Francouzské centrum v Olomouci


Certifikát DELF 1. stupně

Zkoušky DELF jsou podle náročnosti rozděleny na zkoušky 1. a 2. stupně. 1. stupeň je rozdělen na čtyři části- A1, A2, A3, A4.

A1

Tato část je zaměřena na všeobecnou komunikaci.

1. Písemná část (trvá 45min, koeficient 1,5)
Napsání dopisu nebo přátelské zprávy (zhruba 100 slov) na určité téma, vyprávění nedávné události, formulace návrhu nebo pozvání.

2. Ústní část 1, společná (trvá max. 15min, koeficient 1)
Písemné odpovědi na otázky týkající se krátkých nahraných zpráv pojednávajících o situacích každodenního života. Tato zkouška následuje okamžitě po psané části.

3. Ústní část 2, individuální (max. doba na přípravu 30min, zkouška trvá max. 15min)
Rozhovor se zkoušejícími na téma z každodenního života, týkající se kandidáta, může mít podobu simulované konverzace.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška BEC Preliminary?

Každá část zkoušky - čtení, psaní, poslech a rozhovor představuje 25 % celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

A2

Testuje schopnost vyjádření myšlenek a pocitů.

1. 4 ústní individuální zkoušky (max. doba na přípravu 30min, zkouška trvá 15min, koeficient 2)
Představení a obhájení názoru na snadné a jasné téma.

2. Písemná část 1 (30 min., koeficient 1)
Nutnost rozpoznat záměry a úhel pohledu vyjádřené v určitém dokumentu (30min)

3. Písemná část 2 (45 min., koeficient 1)
Vyjádření osobního postoje vzhledem k otázkám dokumentu v písemné části (45min)

A3

Zaměřeno na čtení a samostatné vyjádření.

1. Individuální ústní část (max. doba na přípravu 30min, zkouška 15min, koeficient
Rozbor obsahu jednoduchého dokumentu

2. Písemná část 1 (45min., koeficient 1 )
Rozbor obsahu textu.

3. Písemná část 2 ( 45 min., koeficient 1)
Napsání běžného formálního dopisu z oblasti každodenního života

A4

Testuje zvládnutí praktického jazyka, a porozumění mluvenému slovu.

1. Společná ústní (30min, koeficient 1)
Písemné odpovědi na otázky, jde o pochopení nahrávky. Skládá se tři úkolů: schopnost porozumění výslovnosti, intonace a použití jazykových rejstříků; pochopení tří krátkých komunikačních situací (mluvčí, kontext, chování..); porozumění autentickému informačnímu dokumentu.

2. Písemná část (1h30, koeficient 1)
Čtyři části: pochopení a předání informací z několika krátkých dokumentů; napsání textu podle vlastních poznámek; napsání tří krátkých zpráv odpovídajících různým komunikačním situacím; přeformulování nebo napsání textu z poznámek, obrázků nebo textu s vynechávkami.


Certifikát DELF 2. Stupně

2. stupeň obsahuje dvě části - A5, A6. Dále je možno se nepovinně zúčastnit přístupového kurzu na zkoušky DELF 2. stupně.

TD - Přímý přístupový test na DELF 2. stupně (přímý zápis na DELF 2. stupně)

1. Individuální ústní (15min příprava, 15min zkouška, koeficient 1)
Uchazeč má promluvit o sobě a odpovědět na otázky zkoušejících týkající se jeho zájmů.

2. Písemná část(1hod, koeficient 1)
Odpověď na otázky k textu nebo obrázku, krátké cvičení vyjadřovacích schopností

A5

Tato část je zaměřena na psaní a rozbor různorodých textů z oblasti kultury a reálií.

Testuje schopnost vyjádření myšlenek a pocitů.

1. Psaná část 1 a 2 (1h30, koeficient 1 za každou část)
Rozbor vedený formou otázek k textu o 500 až 700 slovech a přeformulování informací. Uchazeč si vybere jednu ze tří možností, které jsou v ČR nabídnuty: každodenní život, doprava, studium.

A6

Zaměřeno na odborný jazyk. Rozhovor o lehce odborných textech

Individuální ústní (příprava 1h, zkouška 30min, koeficient 1 za každou část ústní)
Ústní shrnutí textu o 500 až 700 slovech z oboru, který si uchazeč vybral a rozhovor o textu se zkoušejícím. V ČR je možnost výběru ze tří okruhů: humanitní vědy, ekonomie a právo, vychovatelství a pedagogika.

Kolik stojí zkoušky DELF?

Poplatek za jednotlivé části zkoušky 1. stupně - A1, A2, A3, A4 - je 300 Kč. Přístupový test na zkoušky 2. stupně a jednotky zkoušky 2. Stupně -A5, A6 - stojí 400 Kč.


Certifikát DALF

Zkouška DALF je rozdělena na 4 části - B1, B2, B3, B4. Dále je možno se nepovinně zúčastnit přístupového kurzu na zkoušky DALF.

CO Přímý vstupní test k DALF (pro přímý přístup k DALF)

1. Psaná část (koeficient 1)
Otázky k textu (odpověď ano/ne, s/bez vysvětlení), mohou následovat otázky k textu, gramatická cvičení v souvislosti s textem, krátké odpovědi na otázky k textu. Poslední otázka může být směřována na uchazečovu schopnost krátkého vyjádření.

2. Společná písemná část (15min, koeficient 0,5)
Otázky k max. 2min. nahrávce


3. Individuální ústní část (příprava 1hod, 30min rozhovor, koeficient 0,5) Ústní shrnutí textu o 500 až 700 slovech z oboru, který si uchazeč vybral a rozhovor o textu se zkoušejícím. Uchazeč si zvolí mezi desítkou textů, které budou z poloviny z oblasti "humanitních a sociálních věd" a další texty z ostatních odborných oblastí ("ekonomie a právo" a "vychovatelství a pedagogika").

B1

Je zaměřena na porozumění a písemné vyjádření.

Písemná část 1 a 2 (2h30, koeficient 2 za shrnutí a 1 za otázky)
Shrnutí v rozsahu 200 slov textu o 700 slovech a krátké odpovědi na písemné otázky (z nichž jedna nebo dvě jsou srovnávací), týkající se textu.

B2

Společná písemná část (30min)
Odpovědi na otázky k nahrávce po opakovaném tříminutovém poslechu.

B4

Zaměřena na porozumění a ústní vyjádření v odborném jazyce

Individuální ústní (příprava 1hod a zkouška 30min)
Zkouška se skládá z odborného referátu uchazeče z jednoho zvoleného oboru (humanitní a společenské vědy, ekonomie právo, vychovatelství a pedagogika) a rozhovoru se zkoušejícími.

Kolik stojí zkoušky DALF?

Poplatek za jednotlivé části zkoušky DALF - B1, B2, B3, B4 - a přístupový test CO je 400 Kč.