Jazykové zkoušky z němčiny nabízené Goethe-Institutem


Goethe-Institut (GI) nabízí všem, kdo se učí němčinu jako cizí jazyk, celou škálu zkoušek na různých úrovních a s různým zaměřením. Tyto jazykové zkoušky jsou celosvětově uznávané a mohou proto rozšířit Vaše šance na pracovní uplatnění.. Jsou prováděny a vyhodnocovány podle celosvětově jednotných standardů.

Od roku 2004 nabízí GI dvě nové zkoušky pro začátečníky (Grundstufe) - a sice Start Deutsch 1 a Start Deutsch 2.

Celkem GI nabízí 6 úrovní zkoušek, shodných v rámci Evropy: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zkoušky se v jednotlivých úrovních dále dělí na:

A1


Start Deutsch 1

Komu je určena zkouška Start Deutsch 1?
Start Deutsch 1 je nejlehčí stupeň zkoušek z NJ a je určena pro dospělé. Tato zkouška je zaměřena na elementární znalosti němčiny a jejího použití a schopnost domluvit se nejjednodušším způsobem o tématech všedního dne.

Jaké části obsahuje zkouška Start Deutsch 1?

1. Písemná část (ca.60 min.)
a) Poslech s porozuměním - běžné krátké rozhovory, veřejná hlášení, telefonické rozhovory
b) Čtení s porozuměním (krátké zprávy, vzkazy, vývěsky)
c) Písemný projev (vyplňování formuláře, krátké osobní sdělení podle předlohy s hlavními body jako odpověď na jinou předlohu - např. dopis, fax)

2. Ústní část (ca. 15 min.)
Probíhá ve skupině. 3 úkoly: představit se (monolog), získat a poskytnout informace, a vyjádřit prosbu a reagovat na ni (dialog)


Fit in Deutsch 1

Komu je určena zkouška Start Deutsch 1?
Zkouška zjišťuje všeobecné jazykové znalosti němčiny u mládeže. Je nejnižším stupněm zkoušek z NJ pro mládež.Vyžaduje přibližně 100-120 hodin výuky NJ. Obsah a rozsah je stejný jako u zkoušky Start Deutsch 1.

A2


Start Deutsch 2

Komu je určena zkouška Start Deutsch 2?
Start Deutsch 2 je 2. stupněm zkoušek z NJ pro dospělé. Složením této zkoušky prokážete schopnost vyměňovat si informace o důvěrně známých věcech ve všedních situacích, a že jste schopni dorozumět se německy jednoduchým způsobem.

Jaké části obsahuje zkouška Start Deutsch 2?

1. Písemná část (ca.150 min.)
a) Čtení s porozuměním (krátké texty, delší texty jako reportáž, zpráva, věcný text, oznámení, atd.)
b) Stavba jazyka - využití znalostí gramatiky a slovní zásoby v osobním, poloformálním či formálním dopise
c) Poslech s porozuměním (úryvky rozhovorů, rozhovory, interview, krátké texty)
d) Písemný projev - napsání osobního či poloformálního dopisu podle předlohy s hlavními body jako reakce na jinou psanou předlohu (dopis, fax ad.), řazení hlavních bodů v logickém sledu.

2. Ústní část (ca. 15 min.)
Rozhovor formou dialogu, částečně monologický hovor, diskuse v dialogu.


Fit in Deutsch 2

Komu je určena zkouška Fit in Deutsch 2 ?
Tato zkouška se rozsahem i obsahem podobá zkoušce Start Deutsch 2, ale je určena mládeži. Vyžaduje přibližně 240 hodin výuky.


B2


Zertifikat Deutsch (ZD)

Komu je určena zkouška Zertifikat Deutsch?
Zertifikat Deutsch je zaměřen na základní znalosti hovorové němčiny a schopnost dorozumět se v důležitých všedních situacích. Úspěšný kandidát by měl ovládat podstatné gramatické struktury a být schopen rozumět i účastnit se hovorů v situacích každodenního života, rozumět textům na běžná témata. Zkouška vyžaduje přibližně 400 - 600 hodin jazykové výuky. V Německu je ZD uznán jako dostatečné ověření znalostí němčiny pro žádost o německou státní příslušnost.

Jaké části obsahuje zkouška Zertifikat Deutsch

1. Písemná část (ca.150 min.)
a) Čtení s porozuměním (krátké texty, delší texty jako reportáž, zpráva, věcný text, oznámení, atd.)
b) Stavba jazyka - využití znalostí gramatiky a slovní zásoby v osobním, poloformálním či formálním dopise
c) Poslech s porozuměním (úryvky rozhovorů, rozhovory, interview, krátké texty)
d) Písemný projev - napsání osobního či poloformálního dopisu podle předlohy s hlavními body jako reakce na jinou psanou předlohu (dopis, fax ad.), řazení hlavních bodů v logickém sledu.

2. Ústní část (ca. 15 min.)
Rozhovor formou dialogu, částečně monologický hovor, diskuse v dialogu.


Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB)

Komu je určena zkouška Zertifikat Deutsch für den Beruf ?
Tato zkouška je vhodná pro ty, kteří potřebují němčiny v zaměstnání. Tímto certifikátem prokazujete, že se umíte přiměřeně dorozumět, jak ústně, tak písemně, ve všedních situacích v zaměstnání. Úspěšný kandidát by měl být schopný rozumět jednoduchým textům i používat psanou formu na témata vztahující se k práci, a adekvátně reagovat v rozhovorech všedního dne.


C1


Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Komu je určena zkouška Zentrale Mittelstufenprüfung?
Tato zkouška je určena pro ty, kteří jsou schopni se vyjadřovat ústně i písemně k rozličným tématům i rozumět těžším textům. Mnoho německých vysokých škol a univerzit považuje tuto zkoušku za důkaz dostačujících znalostí NJ pro studium.


Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Komu je určena zkouška Prüfung Wirtschaftsdeutsch International ?
Tato zkouška je určena pokročilým studentům NJ. Úspěšní kandidáti musí být schopni dorozumět se německy, jak písemně tak i ústně, na vysoké úrovni o pracovních a hospodářských poměrech, rozumět náročnějším informacím v němčině, v ústní i psané podobě, a kompetentně se vyjádřit k otázkám týkajícím se zaměstnání a hospodářství.


C2


Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Gro3es Deutsches Sprachdiplom (GDS)