Francouzština - Studium v zahraničí


Cavilam Vichy

Jazyková škola CAVILAM byla založena v roce 1964 ve spolupráci s univerzitou v Clermont-Ferrand a tato instituce se také zaručuje za kvalitu výuky. Získala si mezinárodní uznání svým efektivním programem uskutečňovaným týmem plně kvalifikovaných a zkušených učitelů, podílejících se na vývoji nových vyučovacích metod. Je členem SOUFFLE, skupiny profesionálních organizací vyučujících francouzštinu jako cizí jazyk.

CAVILAM připravuje po celý rok intenzivní kurzy všeobecné a profesní francouzštiny nejen pro jednotlivce, ale také pro řadu obchodních a jiných organizací. Účastníci přijíždějí ze 110 zemí. Lázeňské město Vichy leží v kraji Auvergne a je kulturním a turistickým střediskem s nádhernými květinovými parky, operou, divadlem a bohatými sportovními možnostmi. Výuka probíhá v několika centrech ve středu města.

Cílem kurzů je rozvoj komunikativních dovedností, aktivní a systematické osvojení slovní zásoby, gramatických struktur, porozumění slyšenému i čtenému textu. Vyučovací metody kladou důraz na aktivní zapojení účastníků v hodinách. Kromě učebnic je využíváno autentických materiálů - článků z tisku, videa, filmů, literatury apod. Výuka je doplněna nabídkou kulturního, poznávacího a sportovního programu.

Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou. V době, kdy neprobíhá výuka, mají studenti k dispozici čtyři jazykové laboratoře, studovnu, knihovnu, počítače a videa. Je zde přítomen učitel, který pomáhá s výběrem nejvhodnějších materiálů pro samostatné studium. Součástí kurzu může být příprava a konání zkoušek DELF a DALF, které jsou uznány francouzským Ministere de l´Éducation Nationale. Jazykové kurzy v CAVILAM také připravují ke studiu na francouzských univerzitách.

Kurzy jsou určeny dospělým a mladým lidem od 16 let. Speciální kurzy pro mládež a děti od 11 let se konají v červenci a srpnu. Kurzy probíhají celoročně, minimálně na 10 úrovních, zvolit lze libovolný počet týdnů. Zařazení do kurzu se koná v pondělí po příjezdu na základě písemného testu, popřípadě pohovoru o specifických požadavcích klienta. Na konci kurzu účastníci obdrží diplom a osvědčení o účasti v kurzu obsahující údaje o typu a trvání kurzu, použitých vyučovacích materiálech a výsledcích průběžných testů.


Centre International Antibes

CENTRE INTERNATIONAL je členem SOUFFLE, sdružení francouzských jazykových škol nejvyšší kvality.

Jazyková škola Centre International se nachází v příjemném prostředí známého přímořského letoviska Antibes. Klientům nabízí rozmanité studijní programy, různé typy ubytování, pestrou kulturní, sportovní a poznávací náplň ve volném čase. Představuje spojení intenzivního jazykového kurzu s využitím rekreačních možností Francouzské riviéry. Tým plně kvalifikovaných rodilých učitelů zajišťuje vysoký standard výuky prostřednictvím interaktivních metod, motivujících již od elementární úrovně aktivní používání francouzského jazyka.

Kurzy jsou určeny dospělým od 18 let. Prázdninové kurzy pro mládež od 14 let. První den kurzu je věnován seznámení se školou a jejím prostředím a zjištění úrovně jazykových znalostí pomocí písemného testu a pohovoru. Na základě jejich výsledků jsou účastníci zařazeni do skupin. Výuka probíhá na nejméně 4 úrovních obtížnosti, od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Po ukončení kurzu obdrží účastníci "Certificat de Francais" hodnotící dosaženou úroveň znalostí.