Cambridgeské zkoušky ESOL - všeobecná angličtinaCambridgeské zkoušky ESOL - všeobecná angličtina

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny ESOL (English for Speakers of Other Languages), které zajišťuje University of Cambridge jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž rodným jazykem není angličtina.

Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny patří k nejznámějším v celosvětovém měřítku. Každý rok složí tuto zkoušku statisíce lidí z celého světa. Úspěšní kandidáti získávají certifikáty, které jsou uznávány institucemi a univerzitami po celém světě. Úspěšné složení těchto zkoušek je často požadováno zaměstnavateli nejen v zahraničí, ale stále častěji i v Čechách. Testují na čtyřech základních jazykových dovednostech - čtení, psaní, poslech a mluvení - praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby.

Úrovně jednotlivých zkoušek jsou pevně zakotveny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky - Common European Framework of Reference for Language. Studijní materiály jsou dobře dostupné v knihkupectvích a knihovnách.

Kde je možné se registrovat na zkoušky Cambridge ESOL?

Autorizované centrum pro zkoušky Cambridge ESOL pro Českou republiku je
BRITSKÁ RADA
Bredovský dvůr
Politických vězňů 13
110 00 Praha 1
info.praha@britishcouncil.cz
www.britishcouncil.cz


KET - Key English Test

Komu je určena zkouška KET?

KET je prvním, nejlehčím stupněm cambridgeských zkoušek. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce, potřebnou např. při zahraničních cestách. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 180 -200 hodin studia. Kandidát by měl být schopen rozumět hlavním bodům jednoduchého textu, komunikovat v nejběžnějších situacích a rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým příkazům. KET je zaměřen na jazyk potřebný v běžných životních situacích a pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech, mluvení. Ačkoli je zkouška KET na relativně jednoduché úrovni, pomůže kandidátovi ujistit se o rozsahu svých znalostí i slabších stránkách a vhodně naplánovat další studium. Může být chápána také jako předstupeň pro další úrovně,zvlášť PET.

Jaké části obsahuje zkouška KET?

1. Čtení a psaní (1 hodina a 10 minut)
Četba textům vybraných z brožur, novin a časopisů. Kandidát by měl porozumět hlavní myšlence textu a umět si poradit s neznámými výrazy. Psaní jednoduchého textu, potřebného v běžných situacích - krátkou zprávu v rozsahu asi 20 - 25 slov. Je kladen důraz na správné používaní větné struktury, slovní zásoby, pravopisu a interpunkce.

2. Poslech (25 minut)
Poslech krátkého oznámení nebo monologu s důrazem na porozumění hlavním bodům textu.

3. Rozhovor (8 - 10 minut pro dvojici kandidátů)
Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška KET?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

Kdy se konají zkoušky KET v ČR?Kolik stojí zkouška KET?

2100 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku KET?

KET Practice Tests
Essential Grammar in Use
English Vocabulary in Use - elementary
International Express - elementary
New Headway - elementary


PET - Preliminary English Test

Komu je určena zkouška PET?

PET je 2. stupněm Cambridgeských zkoušek. Představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Kandidát by měl být schopen komunikovat v anglicky mluvícím prostředí. Nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity. Doporučujeme ji pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia.

Zkouška PET je určena pro ty, kteří zvládají běžnou komunikaci v práci, ve škole a jiných společenských situacích, číst jednoduché učebnice a články a psát jednoduché dopisy, či poznámky během jednání. Kandidáti by měli mít velkou slovní zásobu a být schopni používat přiměřené komunikační styly s ohledem na různé situace. Měli by už být schopní nejen porozumět základním faktům, ale i názorům, postojům a náladě v mluveném i psaném projevu. Zkouška PET může být také chápána, jako užitečná příprava na pokročilejší stupně zkoušek.

Testuje na základě materiálů z běžných životních situací gramatiku i slovní zásobu. Dokazuje praktické dovednosti a schopnost praktického užití jazyka klientem při administrativní a manažerské práci nebo např. v turismu. PET je uznáván zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jako potvrzení středně pokročilé úrovně znalostí.

Jaké části obsahuje zkouška PET?

1. Čtení a psaní (1 hodina a 30 minut)
Čtení skutečných textů vybraných z novin, časopisů a různých brožur. Kandidát musí být schopen porozumět hlavnímu sdělení textu a umět si poradit s neznámými slovíčky. Zkouška obsahuje různé úkoly, např. doplňování vhodných slov do textu, doplňování správných tvarů slov a vytvoření krátké zprávu nebo dopisu v rozsahu asi 100 slov. Při hodnocení je kladen důraz na dodržování struktury textu, slovní zásobu, pravopis a interpunkci.

2. Poslech (asi 40 minut)
Poslech nahrávek veřejných oznámení a dialogů. Je nutné porozumět faktickým informacím a pochopit chování a záměry mluvčích.

3. Rozhovor (10 - 20 minut pro dvojici kandidátů)
Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška PET?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 70% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

Kdy se konají zkoušky PET v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.Kolik stojí zkouška PET?

2300 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku PET?

PET Practice Tests
Essential Grammar in Use / Intermediate Grammar in Use
English Vocabulary in Use - pre-inermediate / intermediate
International Express - pre-intermediate / intermediate
New Headway - pre-intermediate / intermediate


FCE - First Certificate in English

Komu je určena zkouška FCE?

FCE je nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. Je to zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, vyžadující značnou jazykovou znalost. Je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu i ve vzdělávacích institucích. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.

FCE je určena pro ty, kteří jsou schopni používat angličtiny v běžném životě, zaměstnání, studiu. Úspěšní kandidáti by měli mít širokou slovní zásobu a měli by být schopni diskutovat a přizpůsobit komunikační styl dané situaci. Musí mít také povědomí o zdvořilostních konvencích ve vyjadřování. Jelikož je zkouška FCE založena na praktických otázkách, je důležité ověření znalostí pro všechny, kteří chtějí studovat či pracovat v zahraničí nebo v oblasti mezinárodního obchodu. Tuto zkoušku uznávají zaměstnavatelé po celém světě. Osvědčení o FCE je potvrzení, že držitel je schopen praktického užití angličtiny v administrativě a manažerských funkcích v mnoha odvětvích, například turismu. Úspěšní kandidáti jsou schopni vyřizovat běžné dopisy a telefonické hovory a pracovat s jednoduchými učebnicemi a články.

Jaké části obsahuje zkouška FCE?

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)
Četba skutečných textů z knih, časopisů a novin. Zaměřeno nejen na porozumění hlavní myšlenky textu, ale i detailů.

2. Psaní (1 hodina a 30 minut)
Kandidát musí napsat neodborný text, např. dopis, článek, zprávu či kompozici v rozsahu asi 120 až 180 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 15 minut)
Obsahuje různá cvičení, například doplňování slov do textu, identifikace chyb v textu, úprava slov a frází, na kterých musí kandidát prokázat své znalosti a ovládání struktury jazyka.

4. Poslech (asi 40 minut)
Poslech textů v běžné mluvené angličtině. Jsou vybírány různé druhy textů, např. interview, rozhovory, diskuse, přednášky.

5. Rozhovor (asi 14 minut)
Obsahuje čtyři části - interview, asi minutový samostatný projev, spolupráci ve dvojici a diskusi na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto část zkoušky skládají kandidáti ve dvojicích.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška FCE?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky FCE v ČR?


Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.Kolik stojí zkouška FCE?

4100 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku FCE?

FCE Practice Tests
Intermediate Grammar in Use
English Vocabulary in Use - intermediate / upper-intermediate
New Progress to First Certificate
First Certificate Avenues Revised Edition
Cambridge Practice Tests for First Certificate
New First Certificate Masterclass
New Success at First Certificate
First Certificate Gold

Určené texty:

Jules Verne, Around the World in Eighty Days (Penguin Readers or any edition)
Sara Paretsky, Deadlock (Oxford Bookworms Library)
Ghost Stories, retold by Rosemary Border (Oxford Bookworms Library)
Antony Hope, The Prisoner of Zenda (Penguin Readers or any edition)
Jane Austen, Pride and Prejudice (Penguin Readers or any edition)


CAE Certificate in Advanced English

Komu je určena zkouška CAE?

CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království.

CAE je určena pro ty, kteří dosáhli takové jazykové úrovně, že zvládají všechny běžné situace včetně studia a zaměstnání. Předpokladem pro úspěch v této zkoušce je schopnost efektivního využívaní jazyka a jistota v profesní a společenské komunikaci. Zkouška je založena na užití jazyka v praktických situacích. Úspěšný kandidát musí být schopen se aktivně účastnit schůze, diskuse, vyjádřit jasně svůj názor, rozumět a psát různé texty, včetně obchodních dopisů a zpráv. Měl by být schopen také rozlišovat různé styly angličtiny podle konkrétní situace.

Jaké části obsahuje zkouška CAE?

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)
Četba reálných textů vybraných z knih, novin a časopisů. Kandidát by měl být schopen porozumět podstatě textu, hlavním bodům i detailům, struktuře textu .

2. Psaní (2 hodiny)
Zaměřeno na schopnost psát neodborné texty, např. dopisy, články, zprávy v rozsahu přibližně 250 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)
Kandidát by měl prokázat znalost systému jazyka na různých úkolech, jako doplňování slov do textu, opravování chyb, dokončování textu.

4. Poslech (asi 45 minut)
Kandidát musí porozumět mluvené angličtině, být schopen vybrat z mluveného textu detailní a specifické informace a pochopit postoj a názor mluvčího. Texty jsou vybírány z různých typů nahrávek, např. interview, diskuse, přednášky, konverzace.

5. Rozhovor (15 minut)
Zaměřeno na konverzační angličtinu. Skládá se ze čtyř částí - interview, delší samostatný projev, spolupráce ve dvou, diskuse na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto zkoušku skládají dva kandidáti zároveň.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška CAE?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky CAE v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.

Kolik stojí zkouška CAE?

4 300 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku CAE?

Advanced English Grammar in Use
English Vocabulary in Use - advanced
The Cambridge CAE Course
CAE Practice Tests
Advanced Masterclass
Advanced Listening and Speaking
Advanced Writing, with English in Use
Focus on Advanced English CAECPE - Certificate of Proficiency in English

Komu je určena zkouška CPE?

CPE je nejvyšší a nejdéle používaná jazyková kvalifikace ze série Cambridgeských zkoušek. Splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Spojeném království a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Zkouška CPE je určena pro ty, kteří dosáhli vysoké úrovně jazykových znalostí a jsou schopni používat efektivně angličtinu v jakékoli situaci. Kandidáti, kteří uspějí v této zkoušce dosáhli jazykové úrovně přibližně stejné jako vzdělaný rodilý mluvčí. Tato zkouška vyžaduje také přiměřenou úroveň vzdělání a osobní zralosti. Příprava na CPE pomůže studentům zdokonalit jejich jazykové znalosti, naučit se je používat je v rozličných situacích.

Jaké části obsahuje zkouška CPE?

1. Čtení (1 hodina a 30 minut)
Četba textů vybraných z beletrie, literatury faktu, časopisů a novin. Zaměřeno na porozumění obsahu, uspořádání a struktuře textu a dále schopnost rozvíjení myšlenek, názorů a postojů.

2. Kompozice (2 hodiny)
Psaní neodborného textu, např. dopisu, článku, zprávy v rozsahu asi 300 až 350 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)
Různé druhy cvičení, např. doplňování slov do textu, tvoření slov, dokončování vět atd., na kterých musí kandidát prokázat znalost jazyka.

4. Poslech (40 minut)
Poslech nahrávky např. interview, diskuse, přednášky nebo konverzace. Testuje schopnost kandidáta rozumět mluvené angličtině, pochopit postoj a názor mluvčího.

5. Rozhovor (19 minut)
Obsahuje tři části - interview, spolupráce ve dvou, delší samostatný projev včetně následné diskuse. Kandidáti budou používat pomocné obrazové a textové materiály. Tuto část zkoušky skládají kandidáti ve dvojicích.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška CPE?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60% správných odpovědí jako průměr ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky CPE v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, termíny zde uvedené se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.

Kolik stojí zkouška CPE?

4 500 Kč
Pro platbu v ČR použijte číslo účtu 572819943/0300.

Jaké materiály jsou vhodné pro přípravu na zkoušku CPE?

Advanced English Grammar in Use
English Vocabulary in Use - advanced
Cambridge Proficiency Examination Practice
Progress to Proficiency
Proficiency Masterclass
Proficency Practice Tests
Focus on Proficiency

Určené texty

L.P. Hartley, The Go-Between
Brian Moore, The Colour of Blood
Chinua Achebe, Things Fall Apart