Koncepce výuky

Základním "stavebním kamenem" našeho pojetí výuky je individuální přístup ke každému klientovi. Z toho vyplývá i koncepce námi připravených vzdělávacích programů. Ty jsou vytvářeny tzv. "na klíč" tak, aby bylo možno zohlednit individuální potřeby, požadavky a přání zákazníků. Při vytváření těchto programů stejně jako v průběhu samotné výuky čerpáme z bohatých zkušeností, které jsme získali během naší desetileté existence.

Výuka je koncipována tak, aby harmonicky rozvíjela všechny jazykové dovednosti (čtení, mluvení, poslech, psaní) a zejména schopnost pohotové reakce v profesních, ale i v běžných každodenních situacích. Velký důraz klademe na aktivní účast všech studentů, proto výuka probíhá buď individuálně nebo dle možností klienta v malých skupinkách.

Nedílnou součástí koncepce výuky je zpětná vazba pro klienta ve formě informačního servisu. Ten zahrnuje zejména úvodní rozřazovací testování studentů, průběžné progresivní testování a dále pravidelné zprávy o docházce a efektivitě výuky.

Učební materiály

Ve všech typech kurzů se snažíme vždy zvolit jeden studijní materiál jako základní, který tvoří osnovu studijního plánu a slouží studentovi nejen ke studiu v hodině, ale i k samostudiu a domácí přípravě, popř. jako materiál referenční. Volba konkrétního titulu se odvíjí od cíle studia, od individuálních potřeb klienta, od jeho mateřského jazyka a v neposlední řadě od obsahu a členění studované látky. Konkrétní titul je zvolen vždy na úvodní ukázkové hodině.

Dle stanovené úrovně pak výuku doporučujeme doplňovat o další nezbytné materiály (další učebnice specializované dle oboru, úrovně, atd.), dle možností i audio a video, pro úroveň začátečníků či mírně pokročilých je možno též použít jako předstupeň ucelené řady též učebnice s českým výkladem gramatiky, pro všechny úrovně pak možno použít jako doplňkový materiál.

Studijní plán

Po celou dobu konání kurzu je výuka pod odborným metodickým dohledem příslušných pracovníků agentury. Předmětem metodického vedení je zejména dodržování studijního plánu, metodické řízení výuky a řízení a dozor nad testováním.

Na základě rozřazovacích testů je vždy na počátku kurzu pro každou skupinku, eventuálně jednotlivce stanoven studijní plán. Základní studijní plán na dobu jednoho roku je rozpracován na jednotlivé moduly dle učebního materiálu a zejména dle individuálních potřeb studentů. Tento studijní plán je možno v průběhu studia flexibilně doplňovat či upravovat dle aktuálních požadavků.

Testování

V jednotlivých kurzech lektoři provádějí dva druhy testování:

ROZŘAZOVACÍ
  • počáteční ohodnocení stávající úrovně znalostí studentů, na základě tohoto ohodnocení je provedeno rozřazení studentů do jednotlivých skupin. Pro tento účel využíváme vlastních rozřazovacích testů vypracovaných kvalifikovanými lektory Univerzity Karlovy.

PROGRESIVNÍ
  • jako součást komplexního servisu je zajištěno dvakrát ročně progresivní testování všech studentů. Tímto způsobem jsou zjišťovány dosažené znalosti studenta během výuky. Výsledky jsou pak zpracovány pro klienta ve formě souhrnné zprávy.

Zpětná vazba pro klienta

  • testování
  • hodnotící zprávy o stavu výuky
  • přehledy a procentuální vyhodnocení docházky jednotlivých studentů